Savisiurbiai


 • HG(M)50-1,1

  HG(M)50-1,1

  Maks našumas: 400 l/min

  Maks. spaudimas 18 m

  Kaina be PVM: 245(845 Lt)
 • CM 2-20M

  CM 2-20M

  Maks našumas: 400 l/min

  Maks. spaudimas 19 m

  Kaina be PVM: 310(1,072 Lt)
 • JE 1-180

  JE 1-180

  Maks našumas: 467 l/min

  Maks. spaudimas 37 m

 • CM 2-17

  CM 2-17

  Maks našumas: 500 l/min

  Maks. spaudimas 15 m

  Kaina be PVM: 391(1,350 Lt)
 • JE 2-100

  JE 2-100

  Maks našumas: 547 l/min

  Maks. spaudimas 14 m

 • CM 2-22T

  CM 2-22T

  Maks našumas: 600 l/min

  Maks. spaudimas 16 m

  Kaina be PVM: 410(1,415 Lt)
 • HG(M)50-1,5

  HG(M)50-1,5

  Maks našumas: 600 l/min

  Maks. spaudimas 19 m

  Kaina be PVM: 257(887 Lt)
 • CM 3-12T

  CM 3-12T

  Maks našumas: 700 l/min

  Maks. spaudimas 35 m

  Kaina be PVM: 853(2,944 Lt)
 • CM 3-16T

  CM 3-16T

  Maks našumas: 700 l/min

  Maks. spaudimas 37 m

  Kaina be PVM: 843(2,911 Lt)
 • JE 2-220

  JE 2-220

  Maks našumas: 717 l/min

  Maks. spaudimas 59 m

 • JE 2-120

  JE 2-120

  Maks našumas: 817 l/min

  Maks. spaudimas 21 m

 • CM 3-20T

  CM 3-20T

  Maks našumas: 900 l/min

  Maks. spaudimas 40 m

  Kaina be PVM: 996(3,440 Lt)
 • CM 3-26T

  CM 3-26T

  Maks našumas: 900 l/min

  Maks. spaudimas 15 m

  Kaina be PVM: 508(1,753 Lt)
 • CM 3-24T

  CM 3-24T

  Maks našumas: 900 l/min

  Maks. spaudimas 42 m

  Kaina be PVM: 1,066(3,682 Lt)
 • JE 2-180

  JE 2-180

  Maks našumas: 917 l/min

  Maks. spaudimas 38 m