Savisiurbiai


 • HG(M)50-1,1

  HG(M)50-1,1

  Maks našumas: 400 l/min

  Maks. spaudimas 18 m

  Kaina be PVM: 259(894 Lt)
 • CM 2-20M

  CM 2-20M

  Maks našumas: 400 l/min

  Maks. spaudimas 19 m

  Kaina be PVM: 330(1,141 Lt)
 • JE 1-180

  JE 1-180

  Maks našumas: 467 l/min

  Maks. spaudimas 37 m

 • CM 2-17

  CM 2-17

  Maks našumas: 500 l/min

  Maks. spaudimas 15 m

  Kaina be PVM: 411(1,419 Lt)
 • JE 2-100

  JE 2-100

  Maks našumas: 547 l/min

  Maks. spaudimas 14 m

 • CM 2-22T

  CM 2-22T

  Maks našumas: 600 l/min

  Maks. spaudimas 16 m

  Kaina be PVM: 430(1,484 Lt)
 • HG(M)50-1,5

  HG(M)50-1,5

  Maks našumas: 600 l/min

  Maks. spaudimas 19 m

  Kaina be PVM: 271(934 Lt)
 • CM 3-12T

  CM 3-12T

  Maks našumas: 700 l/min

  Maks. spaudimas 35 m

  Kaina be PVM: 873(3,013 Lt)
 • CM 3-16T

  CM 3-16T

  Maks našumas: 700 l/min

  Maks. spaudimas 37 m

  Kaina be PVM: 863(2,980 Lt)
 • JE 2-220

  JE 2-220

  Maks našumas: 717 l/min

  Maks. spaudimas 59 m

 • JE 2-120

  JE 2-120

  Maks našumas: 817 l/min

  Maks. spaudimas 21 m

 • CM 3-20T

  CM 3-20T

  Maks našumas: 900 l/min

  Maks. spaudimas 40 m

  Kaina be PVM: 1,016(3,509 Lt)
 • CM 3-26T

  CM 3-26T

  Maks našumas: 900 l/min

  Maks. spaudimas 15 m

  Kaina be PVM: 528(1,822 Lt)
 • CM 3-24T

  CM 3-24T

  Maks našumas: 900 l/min

  Maks. spaudimas 42 m

  Kaina be PVM: 1,086(3,751 Lt)
 • JE 2-180

  JE 2-180

  Maks našumas: 917 l/min

  Maks. spaudimas 38 m